RODO i deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//spwszymbarku 

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

telefon: +48(18)3513433

 

email: p-szymbark@gmina.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-10

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Samorządowego Przedszkola w Szymbarku

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wiesława Malinowska
e-mail: p-szymbark@gmina.gorlice.pl 
Telefon: 183513433

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Samorządowego Przedszkola w Szymbarku znajduje się pod adresem Szymbark 464. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego;

 Samorządowe Przedszkole w Szymbarku;  38-311 Szymbark 464

Numer identyfikacyjny ; REGON 12143216000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu;p-szymbark@gmina.gorlice.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz;  p-szymbark@gmina.gorlice.pl

Telefon kontaktowy;  514928708

Data 2021-02-03

Miejscowość ;  Szymbark

 Lokalizacja siedziby podmiotu ;

Województwo  małopolskie;  Powiat  gorlicki;  Gmina Gorlice (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:    [ X ] 2) wojewody

 Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:  1

1.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? Strona 2 [ X ] NIE2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?     [ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

 [ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?     [ X ] TAK
 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Dostępność architektoniczna Budynek Samorządowego Przedszkola w Szymbarku znajduje się pod adresem Szymbark 464.

W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron:   1                                                                                                                                                                                                                                                                            Liczba aplikacji: 0 Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla

Częściowo zgodna ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-30

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0 Strona

 3 Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
 2. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
 3. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
 4. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
 5. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
 6. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
 7. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
 8. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
 9. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 10. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

 Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 2. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE
 3. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
 4. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku z siedzibą w: Samorządowe Przedszkole w Szymbarku, 38-311 Szymbark 464, adres e-mail: p-szymbark@gmina.gorlice.pl, tel. 18 3513433.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu wykonywania zadań związanych z rekrutacją dzieci do przedszkola, realizacją procesu edukacyjnego oraz zawierania i realizacji umów z podmiotami działającymi na rzecz oświaty.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski tel. 32 331 48 08, 503 118 282.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych Osobowych:

Wiesława Malinowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content