DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//spwszymbarku 

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

telefon: +48(18)3513433

email: p-szymbark@gmina.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-03

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 • mapa strony

 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Samorządowego Przedszkola w Szymbarku

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wiesława Malinowska
e-mail: 
p-szymbark@gmina.gorlice.pl 
Telefon: 18351
3433

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Samorządowego Przedszkola w Szymbarku znajduje się pod adresem Szymbark 464. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych.

  W budynku nie ma rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i nie posiada zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.  W budynku nie ma informacji  wizualnej i dotykowej lub głosowej na temat rozkładu pomieszczeń. Przedszkole zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnia również kontakt telefoniczny i  korespondencyjny oraz przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych. Nie posiada natomiast urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na  podczerwień (IR), systemy Bluetooth.  nie zapewnia na  stronie internetowej  informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).

Wstęp deklaracji

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//spwszymbarku 

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowe Przedszkole w Szymbarku

38-311 Szymbark 464

telefon: +48(18)3513433

 

email: p-szymbark@gmina.gorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-03

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 • mapa strony

 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Samorządowego Przedszkola w Szymbarku

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wiesława Malinowska
e-mail: 
p-szymbark@gmina.gorlice.pl 
Telefon: 18351
3433

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Samorządowego Przedszkola w Szymbarku znajduje się pod adresem Szymbark 464. W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content